Vơ đường VOVINAM DK

Thông báo 03 (04/2005)

 

 

1.     Lịch tŕnh sinh hoạt Vovinam từ tuần 15 đến 23:

 

Tuần          Ngày                  Sinh Hoat

      15              15.04                 17:10 - 20:00

16              22.04                  nghỉ (Bede dag)

17              29.04                17:10-18:00: các em sẽ sinh hoạt tại pḥng sinh hoạt                                                                                                                                                                                                                                   

                                                   ”lớn” của Ban Văn Hoá. 

  18:10-20:00: Lớp Nhập Môn và Lam Đai sẽ thi lên Đai (graduere). Chú ư: thay vơ phục pḥng H04 và H05                                                                                             

                                                   (NB.: Gymnastik sal đóng cữa ngày 29.04)  

                                               

     18              06.05                   nghỉ (HLV đi du lịch)

     19              13.05                   17:10 - 20:00 (Lễ Tuyên Thệ/Mang Đai lúc 18giờ30)

     20              20.05                   nghỉ (Đại Hội Vovinam ở Frankfurt)

     21              27.05                   17:10 - 20:00

     22              04.06                   17:10 - 20:00

     23              11.06                   17:10 - 20:00

 

2.     Danh sách các vơ sinh thi lên đai ngày 29.04.2005: 

 

Thi lên Lam Đai: Trần Đức, Kristian, Jimmy Quang, Kim, Minh Nguyệt, Nguyệt      Cầm, Minh Ánh, Thanh Trúc và Thục Linh

Thi lên Lam Đai cấp 1: Peter Huy, Phi Huỳnh, Martin  

 

Chú ư: muốn biết thêm chi tiết, xin theo dỏi thêm trên trang web của hội Văn Hoá VN www.vinanet.dk

 

HLV. Trần Ngọc Thành (mobil: 51 29 90 08)