VOVINAM

Information / Thông báo (số 1 - 5/2004)

 

 

Lễ Tuyên Thệ nhập môn Vovinam

thứ sáu 28.05.2004 lúc 18 giờ

 

 

 

 

Như đă có thông báo trong Lá thư Vovinam tháng 05/2004, ngày 28 tháng 05 năm 2004 lúc 18 giờ sẽ có tổ chức Lễ Tuyên Thệ Nhập môn Vovinam cho các em thi đậu lên Lam đai (xanh dương đậm, mørk blå) ngày 21 tháng 05 năm 2004.

Tất că vơ sinh trong lớp vơ thuật sẽ tham dự nghi thức nầy.

(Lưu ư: Lễ Tuyên Thệ sẽ chấm dứt khoăng 18giở30, và sau đó các em sẽ được ra về.)

 

Chúng tôi xin kính mời tất că phụ huynh các em trong lớp Vovinam đến tham dự Lễ Tuyên Thệ để ủng hộ tinh thần và cổ vơ cho con em chúng ta.

 

 

 

Chú ư: về vấn đề chi phí cho việc mua Lam đai cho các em thi đậu ngày 21.05.2004. Em đậu Thủ  Khoa khóa 1 sẽ được tặng Lam đai “miễn phí”. Những em khác sẽ tră tiền 40kr. cho Lam dai của ḿnh.